You are here

Wat is CO2 (koolstofdioxide)?

Koolstofdioxide, of CO2, is een gas dat van nature in de atmosfeer aanwezig is. Maar als gevolg van menselijke activiteiten is de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer in de laatste 150 jaar extreem sterk toegenomen. 

Dit komt vooral door de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals kolen, olie en gas. CO2 is een broeikasgas, sterker nog: het is het voornaamste broeikasgas. Doordat de hoeveelheid broeikasgassen zo hard toegenomen is, verandert het klimaat van de aarde. Reden genoeg dus om onze CO2 uitstoot snel flink omlaag te brengen.

1 ton CO2 uitstoten doe je wanneer je…

• 319 liter diesel verbrandt
• 7x naar Parijs vliegt
• 300 kilo standaard kantoorpapier verbruikt
• 16.000 km met de trein reist
• 500 dagen ademhaalt

1 ton CO2 ziet eruit als…

• 500 CO2 brandblussers
• een luchtballon van 200 m3
• 125 m3 cola

Om 1 ton CO2 uit de lucht te halen …

• moeten 50 bomen een jaar lang groeien

De CO2-uitstoot van een gemiddeld Nederlands huishouden

In 2016 is de energiegerelateerde CO2-uitstoot van een gemiddeld Nederlands huishouden 6284 kg per jaar (Energietrends 2016, ECN). Er zijn drie oorzaken waarvan het verbruik van aardgas voor de verwarming het grootste deel uitmaakt:

  • Aardgas (2456 kg)
  • Motorbrandstoffen (2247 kg)
  • Elektriciteit (1582 kg)

Maar de energiegerelateerde CO2-uitstoot is helaas nog lang niet alles. In totaal stoot een gemiddeld huishouden 23 ton CO2 uit. Zo ziet het totaalplaatje eruit:

CO2 en gas

Het gas dat in Nederland wordt verbruikt komt voor het allergrootste deel uit fossiele bronnen in eigen land (Groningen) en Rusland. Het aandeel groen gas (of biogas) in de Nederlandse gasproductie is nog zeer klein. In 2014 leverde de groen gasproductie in Nederland ruim 60 miljoen m3 gas. Dit komt overeen met ongeveer 1,5 promille van het totale aardgasverbruik in Nederland. (Bron: ECN, EnergieTrends 2016)

Biogas ontstaat als gevolg van vergisting van organisch materiaal zoals mest, rioolslib, actief slib of gestort huisvuil. In het laatste geval spreken we ook van stortgas. Groen gas is een verzamelterm voor biogas, stortgas en bio-SNG (Synthetic Natural Gas). De term omvat ook ‘CO2-neutraal gas’ waarbij de CO2-uitstoot van aardgasverbranding wordt gecompenseerd met bijvoorbeeld het aanplanten van bomen. Met de CO2 die de bomen opnemen, wordt de netto CO2-uitstoot van de productie en verbranding van de hoeveelheid aardgas theoretisch tot nul gereduceerd. 

CO2 en elektriciteit

Omdat circa 90% van de stroom die we in Nederland verbruiken afkomstig is uit fossiele brandstoffen, komt er veel CO2 vrij bij ons stroomgebruik. In Nederland werd in 2013 circa 120 TWh aan elektriciteit verbruikt. Als je er van uit gaat dat één Nederlandse KWh grijze stroom gemiddeld vergezeld gaat van 523 gram koolstofdioxide (bron: achtergrondetikettering ACM), dan is er dus meer dan 50 000 000 000 kg CO2 in 2015 uitgestoten. Dit getal is zo groot dat het voor velen niet te vatten is. Beter te visualiseren is het aantal kilos CO2 dat een gemiddeld Nederlands huishouden uitstoot als het grijze stroom gebruikt. Dat is circa 1650 kilogram CO2 per jaar. In de afbeelding hiernaast is CO2 gevisualiseerd: elke ballon staat voor 1000 kg (oftewel een ton) CO2.

CO2 uitstoot op het stroometiket

Wilt u weten hoe groot de CO2 uitstoot van uw stroomleverancier is? Elke Nederlandse stroomleverancier is wettelijk verplicht om de CO2 uitstoot van de geleverde elektriciteit bekend te maken via het stroometiketHier vindt u een overzicht van de Nederlandse stroombedrijven waarop u kunt zien hoeveel CO2 ieder bedrijf uitstoot.

Carbonkiller.org

WISE heeft in 2018 carbonkiller.org opgezet, een initiatief dat het voor iedereen mogelijk maakt om CO2-rechten uit het Europese emissiehandelssysteem te kopen. Deze worden bij aankoop door Carbonkiller vernietigd. Die CO2 kan dan niet meer door de industrie worden uitgestoten. Hoe meer mensen, bedrijven en organisaties CO2-rechten opkopen, hoe moeilijker het wordt voor de mega-vervuilers om nog CO2 uit te stoten. Doe mee - buy out the bubble!