You are here

Kernafval. Gezocht: kabinet met lef

Submitted by Beheerder on Mon, 03/07/2017 - 10:41

De ANVS publiceerde in juni 2016 het nationale programma voor het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen. WISE noemt dit het Nationaal Programma Kop-in-het-Zand. Het komt er op neer dat we over 100 jaar een besluit gaan nemen over de minst slechte oplossing voor het kernafval. Ondertussen gaan we wel door met het produceren van kernafval.. Omdat de EU eist dat de burger betrokken wordt bij besluitvorming komt er een klankbordgroep die gaat nadenken over publieksparticipatie en het proces van besluitvorming. En om dat in goede banen te leiden komt er een klankbordgroep. En om de vorming daarvan in goede banen te leiden is er een kwartiermaker aangesteld om de klankbordgroep samen te gaan stellen: Jan Paul van Soest. Welkom in Nederland. 

De klankbordgroep moet er voor gaan zorgen dat de vier principes waarop het Programam Kop-in-het-Zand is gebaseerd, worden uitgevoerd:

  1. Minimalisatie van het ontstaan van afval,
  2. Veilig beheer van afval,
  3. Geen onredelijke lasten op de schouders van de volgende generaties,
  4. Handhaven van het principe dat de vervuiler betaalt, 

Je zou zeggen dat de uitgangspunten 1 en 3 in elk geval zouden moeten leiden tot snelle sluiting van de grootste bron van hoogradioactief afval, de kerncentrale Borssele.

We zijn heel benieuwd of een volgend kabinet bereid is logisch te redeneren. En wie er volgens van Soest in de klankbordgroep thuishoren. De klankbordgroep moet de bevolking betrekken bij de discussie over radioactief afval, advies uitbrengen over de financiering van de eindberging en aangeven waar het kernafval opgeborgen kan worden. In de woorden van Minster Schultz Maas Geesteranus moet de klankbordgroep: “aandacht besteden aan (…) potentieel geschikte zoekgebieden voor berging van radioactief afval die gereserveerd kunnen worden en aangeven (…) welke beleidsmatige afstemming nodig is, gelet op andere gebruiksfuncties van de (diepe) ondergrond ter plekke.” De Minister zegt de rapporten van de klankbordgroep te zullen betrekken bij de herziening van het Nationaal Programma in 2025. De klankbordgroep moet een advies uitbrengen over de mogelijke opslagplaatsen voor kernafval. Dat houdt in dat al snel begonnen moet worden met de keuze van locaties. De discussie over opslag in zoutkoepels of kleilagen zal hierdoor weer op gang komen. Overigens was het Van Soest die in 2005 namens de toenmalige regering op pad werd gestuurd om een uitweg te vinden uit de hoogoplopende ruzie over het al dan niet sluiten van de kerncentrale Borssele. Er lag een politiek besluit de centrale in 2013 te sluiten maar de eigenaar en het personeel verzette zich daar (juridisch) tegen. Van Soest bereikte een compromis dat CDA-Staatsecretaris Van Geel met plezier omarmde; het Convenant Borssele. De centrale mocht tot 2033 openblijven.