You are here

Nat. Programma Kop-in-het-zand (kernafval) naar 2e Kamer

Submitted by WISE on Wed, 10/02/2016 - 16:03

Het is zo ver; het 'Ontwerp Nationaal Programma Kernafval' (door ons omgedoopt tot Nationaal Programma Kop-in-het Zand) is naar de 2e Kamer gestuurd.

Van eind september tot en met half november 2015 kon er worden ingesproken, door burgers en organisaties. In totaal zijn er maar liefst 497 zienswijzen binnen de termijn ingediend. In de bij het hoofddocument gevoegde bijlage gaat de Minister in op zowel het toetsingsadvies van de Commissie voor de Milieueffectrapportage als op de ingediende zienswijzen. Per deelonderwerp wordt aangegeven of, en zoja hoe, de zienswijze geleidt heeft tot veranderingen. Kort door de bocht komt het hier op neer; alles wordt, volgens de Minister, nu "beter uitgelegd". Op de fundamentele kritiek op het Nationaal Programma (er wordt niet naar de oorzaak (kernenergie) gekeken, het is absurd om 100 jaar te wachten met het nemen van een besluit over 'definitieve' berging, hoe kun je nou doorgaan met het produceren van kernafval als je niet weet hoe je het ooit veilig moet gaan bergen) wordt eigenlijk niet ingegaan. Die zijn namelijk "niet aan de orde", "te vroeg", "te laat" of, "(nog) niet opportuun". Wie van cirkelredeneringen houdt moet dit stuk lezen. Als de 2e Kamer nog over het stuk wil debatteren voordat het naar 'Europa' gaat zullen we er voor zorgen dat de fundamentele punten ingebracht worden in de discussie !

De enige concrete verandering ten opzichte van het Concept Nationaal Programma Kernafval is dat de Minister nu voorstelt om (nog dit jaar) een zogeheten klankbordgroep op te richten, samengesteld uit vertegenwoordigers van maatschappelijke, wetenschappelijke en bestuurlijke organisaties. De klankbordgroep moet de bevolking betrekken bij de discussie over radioactief afval, advies uitbrengen over de financiering van de eindberging en aangeven waar het kernafval opgeborgen kan worden. De klankbordgroep moet “aandacht besteden aan (…) potentieel geschikte zoekgebieden voor berging van radioactief afval die gereserveerd kunnen worden en aan (…) geven welke beleidsmatige afstemming nodig is gelet op andere gebruiksfuncties van de (diepe) ondergrond ter plekke. De rapportages van de klankbordgroep zullen, aldus Minister Schultz van Haegen, betrokken worden bij de herziening van het Nationaal Programma in 2025. Dus terwijl vastgehouden wordt aan het uitgangspunt dat we pas in 2115 besluiten gaan nemen moet een klankbordgroep nu al wel potentieel geschikte gebieden aan gaan wijzen die gereserveerd kunnen gaan worden. Wie houdt nou eigenlijk wie voor de gek? De discussie over opslag in zoutkoepels of kleilagen gaat weer op gang komen. Wie kernafval blijft zaaien zal weerstand blijven oogsten.  

De locaties waar het al decennia lang over gaat:

  • Zoutkoepels inTernaard in Friesland, Pieterburen en Onstwed­de in de provincie Groningen, Schoonlo en Gassel­te-Drouwen in Drenthe, gevolgd door de minder zekere zoutkoepels Hooghalen en Anloo in Drenthe;
  • Kleilagen in het zuiden van Friesland rond Terwispel, Steggerda, Sneek en Bantega
  • Kleilagen in Brabant 

De kaart van Nederland met mogelijke locaties.  Kleilagen die mogelijk in aanmerking komen voor de opslag van kernafval zijn geel weergegeven, zoutkoepels donkerblauw en zoutlagen lichtblauw