You are here

ANBI informatie

WISE staat bij de belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent onder andere dat giften en notariële schenkingen vrijgesteld zijn van belasting. Dit is gunstig voor donateurs en andere begunstigers van WISE. Elke ANBI-organisatie moet via haar website een aantal gegevens openbaar maken. Hieronder doen we dat voor WISE.

Basisgegevens

Samenstelling bestuur

  • Loeke Pam, voorzitter
  • Jim Klingers, secretaris
  • Rob van Ballegooij, penningmeester
  • Peter Polder, algemeen lid

Doelstelling (missie en visie)

WISE zet zich in voor duurzame energie voor iedereen. 100% hernieuwbaar: Een schone, veilige, eerlijke en betaalbare energievoorziening wereldwijd, voor nu en voor later. 

Het is mogelijk om mondiaal, zonder gebruik te maken van kernenergie, een schone, betaalbare en betrouwbare energievoorziening te realiseren. Een duurzame energievoorziening is technisch, financieel en praktisch mogelijk. Het gebeurt nog niet omdat er grote belangen zijn gemoeid met de huidige wijze waarop de energie wordt opgewekt en door de wijze waarop de energiesector is georganiseerd. Het is grotendeels een belangenstrijd. WISE gaat die strijd aan. WISE is sinds 1978 actief en heeft zich ontwikkeld als een belangrijke speler in het mondiale debat. Als WISE zetten wij ons al 40 jaar in voor een eerlijk energiesysteem, zodat we de aarde niet nog meer uitputten en op zo’n manier gebruiken dat toekomstige generaties er ook nog plezier van kunnen hebben. De overstap van de samenleving naar duurzame energie en geen gebruik van kernenergie zijn onze centrale thema’s. Wij doen dit door middel van kennis & advies, lobbying & campaigning en het het ontwikkelen van tools, inspelend op de actualiteit en behoeften. Internationaal delen wij informatie, ondersteunen wij groepen en individueen, brengen wij partijen samen en geven wij advies aan andere organisaties en netwerken.

Een nieuwe paraplu voor WISE

Het jaar 2019 stond in het teken van grote veranderingen. Met het vertrek van oud-directeur Peer de Rijk, steunpilaar van de organisatie, moest er worden nagedacht over de toekomst. Het maken van strategische keuzes was noodzakelijk. WISE heeft goed gekeken naar de manier waarop succesvolle elementen behouden konden blijven, terwijl tegelijkertijd een nieuwe weg in werd geslagen die WISE klaarstoomt voor de toekomst.

WISE heeft verschillende stappen ondernomen om een nieuwe koers te bepalen. De missie en visie zijn aangescherpt evenals onze ideeën over identiteit en de wijze waarop wij deze tot uiting brengen in de vorm van campagnes en activiteiten. Ook is er gewerkt aan een visuele identiteit, die als kapstok fungeert tussen die verschillende campagnes zowel en zowel in woord als beeld beter sluiten bij het verhaal van WISE en de tijdgeest. Want hoewel WISE in de meeste kringen bekend staat als een anti-kernenergiespecialist, heeft WISE de afgelopen jaren het projectenportfolio flink uitgebreid met alternatieven en oplossingen. Het overkoepelende verhaal is onze “nieuwe paraplu”. Maart 2020 krijgt WISE een nieuwe website, passend bij de organisatie van nu. 

De aanpak voor 2020

Terwijl het klimaat opwarmt, raakt de discussie over kernenergie steeds meer verhit. WISE kan hierin een rol vervullen. WISE zorgt ervoor dat nauwkeurige informatie over nucleair onderdeel van het verhaal blijft, wanneer we zoeken naar oplossingen om klimaatverandering tegen te gaan. Het antinucleaire verhaal als onderdeel van de oplossing. WISE trekt erop uit om deel uit te maken van het klimaatdebat, actie te voeren en grassroots (individuen en groepen) te verenigen en ondersteunen. Lopende campagnes worden voortgezet, maar ook ontplooien we nieuwe campagnes en activiteiten.

Kernenergie & klimaat: klimaatgesprekken

Er ligt een taak voor WISE om meer dan 40 jaar kennis en ervaring actief te delen. WISE organiseert in mei en april  minimaal 5 gesprekken over de energietransitie en waarom kernenergie hier wat ons betreft geen rol in kan spelen. Jong en oud, iedereen die geïnteresseerd in de toekomst van onze energievoorziening is van harte welkom om mee te denken en mee te praten. Mogelijk volgen er vervolgsessies in het najaar.

Levensduurverlening

In Nederland  volgen we Borssele op de voet. Wat ons betreft moet deze kerncentrale per direct sluiten. Voor dat standpunt blijven we voortdurend aandacht vragen en argumenten aandragen. Wereldwijd speelt dezelfde discussie; er worden nog maar heel weinig nieuwe kerncentrales gebouwd en in de meeste landen gaat het debat dus over levensduurverlenging. Dat is niet alleen een recept voor meer problemen, maar ook een kortzichtige uitstel van het onvermijdelijke; we moeten alleen nog maar investeren in werkelijk duurzame bronnen en besparing. Dit jaar starten we een grote campagne omtrent levensduurverlening van kerncentrales in Europa. Veel kerncentrales zijn gebouwd in de jaren '70 en '80 met een verwachtte levensduur van zo'n 40 jaar. Ze staan dus voor de keuze om al dan niet verlengd open te blijven. Voor Borssele is dat enkele jaren geleden gebeurd. De enige Nederlandse centrale heeft een vergunning gekregen tot 2033. WISE wil de discussie over Borssele terugkrijgen op de agenda. Samen met zoveel mogelijk anti-kernenergiegroepen in Europa willen we een tegengeluid laten horen. Op zondag 26 april trappen we de campagne af. Het is dan het exact 34 jaar geleden dat er bij de kerncentrale in Tsjernobyl een ernstig ongeluk gebeurde. In zoveel mogelijk landen in Europa gaan we dat moment herdenken en bij ons zal dat in Borssele zijn.

Groene stroom? Ja graag!

WISE doet al sinds 2006 jaarlijks onderzoek naar de duurzaamheid van Nederland stroomleveranciers. Dit doen we samen met Greenpeace, Natuur & Milieu en de Consumentenbond. Op basis van het onderzoek komen we tot een ranking. Met de bedrijven die een voldoende scoren gaat WISE in gesprek om te zien of ze geïnteresseerd zijn in samenwerking. Het nieuwe onderzoek komt elk najaar uit. WISE stelt een campaigner beschikbaar die alle ontwikkelingen op de elektriciteitsmarkt op de voet volgt, waar nodig ingrijpt én die kansen grijpt om duurzame groene stroom te promoten. Naast zeer uitgebreide informatie en achtergronden over energie en de stroommarkt, voert WISE campagne tegen sjoemelstroom en greenwashing en lobbyt WISE voor meer transparantie op de stroommarkt.

In 2020 organiseert WISE expertmeetings en evenementen over de stroommarkt. Aan de hand van desk research en de uitkomsten van deze bijeenkomst willen we pleiten voor een zogenaamd groen belastingstelsel dat duurzaamheid bevordert.

Carbonkiller

In februari 2018 lanceerde WISE het platform Carbonkiller, dat het voor iedereen mogelijk maakt emissierechten te kopen en te vernietigen. Hiermee vragen wij aandacht voor het verbeteren van het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS). Hiermee heeft WISE een positie verworven in de discussie over het (inter)nationale klimaatbeleid en, preciezer, de discussie over een extra heffing op CO2 uitstoot. Dit is van belang, omdat in de discussie over klimaatbeleid er vaak (onterecht) wordt verwezen naar het EU ETS, terwijl het systeem nog steeds niet in lijn is met de klimaatdoelen van Parijs. Een technisch onderwerp in een luchtig jasje.

GammaSense

In het project GammaSense 2.0 werkten we in 2019 samen met Waag en het RIVM aan de ontwikkeling van een burgermeetnetwerk voor radioactieve straling. De eerste meetapparaten zijn in het najaar van 2019 uitgezet. Wat nu volgt is een pilotfase, waarbij we de ontvangen data vergelijken met het meetnetwerk van het RIVM. Voor deelnemers en geïnteresseerden organiseert WISE workshops en bijeenkomsten.

Structureel werk

Het structurele werk van WISE bestaat vooral uit kennis en informatiedeling, beschikbaar voor een ieder die voor een écht schone energievoorziening knokt. Dat blijven we doen. Een belangrijk instrument voor ons internationale werk is de Nuclear Monitor, het blad dat we 20 keer per jaar publiceren. Daarnaast zet WISE juridische middelen in om verandering af te dwingen en ruimte voor alternatieven en oplossingen te creëren. Er lopen momenteel twee rechtszaken.

Beloningsbeleid

In 2014 heeft WISE een belangrijke stap gezet in het rationaliseren van het beloningsbeleid. WISE valt sinds 1995 niet meer onder een CAO en heeft ook sindsdien geen pensioenregeling voor haar personeel. Ook het niveau van de lonen was langzamerhand echt te laag aan het worden. In 2014 werden de lonen verhoogd. De verhoging had als doel de werknemers in de gelegenheid te stellen zelf iets aan een pensioenregeling te doen. Inmiddels is de verhoging evenals de ‘pensioenregeling’ achterhaald. WISE gaat daarom in 2020 kijken naar een pensioenregeling voor het personeel. Daarnaast is in januari 2020 er besloten de salarissen jaarlijks te indexen met directe ingang.  

Het bestuur ontvangt geen beloning of vergoeding. Wel kunnen zij onkosten (reiskosten) declareren.

Financiën

In 2020 werkt WISE met een taakstellende begroting van bijna 200.000 euro. WISE is in zeer belangrijke mate afhankelijk van donateurs; particulieren die ons bijvoorbeeld maandelijks geld geven. Daarnaast zijn er inkomsten uit de opbrengsten van de Nuclear Monitor, de verkoop van materiaal en projecten. Ook de inkomsten uit de partnerschappen met echt groene energiebedrijven zijn belangrijk voor WISE.  In 2019 heeft WISE een fondsenwerver in de arm genomen om een fondsenwervingsstrategie op te stellen. Met deze strategie in de hand zet WISE in 2020 zet flink in op fondsenwerving, noodzakelijk om de (nieuwe) campagnes te kunnen blijven financieren

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2013