You are here

Rechtszaken tegen Belgische kerncentrales

Het besluit van de Belgische regering om de levensduur van de stokoude kerncentrales in Doel en Tihange te verlengen wordt ook juridisch aangevochten. Omdat ze te gevaarlijk zijn of omdat Belgie onder internationaal recht eigenlijk burgers en bestuurders uit buurlanden de gelegenheid moet geven tot inspraak. De centrales openhouden heeft effecten op het milieu en het besluit zou dus ook onderworpen moeten worden aan de plicht tot het maken van een Milieu Effect Rapportage (MER).

Rechtszaken tegen Belgische kerncentrales

Meerder organisaties hebben rechtszaken aangespannen tegen de kerncentrales in België. Enerzijds zijn dit zaken die gaan over de levensduurverlenging van de oudste reactoren, Doel 1, Doel 2 en Tihange 1. Anderzijds zijn er rechtszaken aangespannen tegen de beslissing om de scheurtjescentrales Doel 3 en Tihange 2 opnieuw op te laten starten.

Levensduurverlenging Doel 1, Doel 2 en Tihange 1:

  • Bond Beter leefmilieu (BBL) en Inter-environnement Wallonië & Bruxelles (IEW) startten een juridische procedure tegen de levensduurverlenging van Doel 1 en Doel 2 bij het Grondwettelijk hof. Een beslissing met zo’n grote gevolgen voor mens en milieu kan volgens Europese wetgeving en het verdrag van Espoo en Aarhus niet zomaar onder de radar passeren. Aan de hand van een milieu effect rapportage (MER)  moet eerst een grondige studie gebeuren naar de mogelijke milieueffecten van de verlengde uitbating van de kerncentrales. Daarnaast moeten burgers, zowel in België als in de buurlanden, de mogelijkheid krijgen tot inspraak en bezwaar. Bovendien liggen Doel 1 en Doel 2 vlakbij natuurgebieden die volgens Europese wetgeving beschermd zijn. Beslissingen met een mogelijke impact op deze gebieden vraagt volgens Europese wetgeving een extra natuurtoets. Beide organisaties hebben een aparte website geopend over de zaak. Het Grondwettelijk hof heeft voor deze zaak advies gevraagd bij het Europees hof.
  • Greenpeace België startte een juridische procedure bij de Belgische Raad van State om een nietigverklaring te vragen van de uitvoeringsbesluiten voor de levensduurverlenging van de oudste kerncentrales Doel 1, Doel 2 en Tihange 1. Daarnaast diende de organisatie een klacht in bij de Burgerlijke Rechtbank. Greenpeace doet dit met gelijkaardige argumenten als BBL en IEW: er werd geen MER opgesteld en er vond geen grensoverschrijdende publieke consultatie plaats om inspraak van burgers en omwonenden mogelijk te maken.
  • De Brabantse Milieuvereniging Benegora heeft een zaak aangespannen bij de Belgische Raad van State om België te dwingen te voldoen aan internationale verdragen die ze ondertekend heeft (Aarhus en Espoo).

Herstart scheurtjescentrales Doel 3 en Tihange 2:

  • Diverse steden, waaronder Aken, Maastricht en Wiltz (Luxemburg) hebben samen met een aantal particulieren een rechtszaak lopen bij de rechtbank van eerste aanleg. Ze willen dat het besluit om de scheurtjesreactoren langer open te houden wordt teruggedraaid, in het kader van de Aarhus en Espoo Conventies; internationale verdragen die België verplichten buurlanden inspraak te geven op dergelijke besluiten. Door de Duitse, Luxemburgse en Limburgse gemeenten worden twee juridische wegen bewandeld: ze sluiten zich aan bij een al lopend proces dat Greenpeace Belgie heeft aangespannen bij de Belgische rechtbank, specifiek tegen de oudste kernreactor, Tihange 1. In deze zaak gaat het vooral om milieuaspecten; de centrale vervuilt - ook bij zogenaamd normaal bedrijf - te veel. De tweede route gaat specifiek om Tihange 2, de centrale met de haarscheuren in het reactorvat. In deze zaak wordt de Belgische Raad van State gevraagd de reactor onmiddellijk stil te laten leggen vanwege te grote veiligheidsrisico's.