You are here

Toezichthouder Belgische kerncentrales onder vuur

Submitted by WISE on Tue, 26/04/2016 - 12:22

De Belgische kerncentrales Doel 1 en 2 zouden eigenlijk allebei in 2015 definitief dichtgaan.

Maar de Belgische regering wilde dat niet, en werkte een deal uit waarbij de uitbater van de centrales, Electrabel/Engie, geld zou investeren in de veiligheid van de reactoren, meer belasting zou afdragen en de centrales nog tien jaar langer open zou mogen houden. Dit werd gerechtvaardigd met het dreigement dat "anders het licht uit zou gaan". De toezichthouder, het Fanc, werd opgedragen in kaart te brengen wat er allemaal zou moeten gebeuren om de centrales veilig nog tien jaar langer open te houden. Dit gebeurde allemaal tegelijk. Het Fanc ging aan het werk terwijl er al een politiek besluit was genomen dat de centrales open moesten blijven. Nu wordt langzamerhand duidelijk dat - wat milieuorganisaties al vreesden - besluiten mede onder politieke druk zijn genomen, en dat de Fanc bepaald niet frank en vrij kon analyseren hoeveel maatregelen er genomen zouden moeten worden om de centrales op een aanvaardbaar veiligheidsniveau te krijgen. In een advies dat het Fanc voor het politieke besluit tot levensduurverlenging uitbracht stond onder andere dat 

  • de reactoren eigenlijk ge-up-grade zouden moeten worden tot het niveau van eisen dat ook aan nieuw te bouwen reactoren gesteld wordt (de generatie 3+reactoren, zoals de EPR, in aanbouw in Finland en Frankrijk)  
  • de deksels van het reactorvat van Doel 1 en Doel 2 eigenlijk vervangen moesten worden.
  • er extra gefilterde ventilatiesystemen geinstalleerd zouden moeten worden (om bij een ongeval waarbij koeling wegvalt min of meer gecontroleerd de te hoge druk en de daarmee gepaard gaande ophoging van radioactieve gassen in het reactorvat te kunnen laten ontsnappen)
  • het personeelsbestand zou op orde moeten komen, Electrabel beschikte eigenlijk over te weinig geclassificeerd personeel. 

Allevier de eisen werden, kort na het politieke besluit tot levensduurverlenging, losgelaten. Het veiligheidsniveau mocht gelijk zijn aan die van de "nieuwste Belgische centrales" (en die zijn uit 1985), de staat van de deksels van de reactorvaten mocht "opnieuw bestudeerd gaan worden", de ventilatiesystemen hoeven pas in 2020 gerealiseerd te zijn en het personeelsbestand hoeft pas eind 2017 op niveau te zijn. 

De wel te nemen maatregelen telden op tot een bedrag van 700 miljoen euro, te besteden over meerdere jaren. Die rekening zou waarschijnlijk veel hoger zijn geweest als het Fanc had uitgesproken dat een veel verdergaande vernieuwing van de installaties nodig was om de kans op ongelukken door bv. slijtage zo klein mogelijk te maken. Dat het Fanc zich toch akkoord verklaarde met minder ingrijpende investeringen voedt de vrees voor politieke en economische beïnvloeding van de nucleaire toezichthouder. Hierover werd op 25 april nog een tamelijk ontluisterend rapport gepubliceerd. 

De raad van bestuur van het Fanc buigt zich aanstaande vrijdag over een rapport waarin het functioneren van het management van Fanc wordt beschreven. Ze zijn er niet gerust op.... En oja, de hoogste ambtenaar op het Belgische Ministerie van energie - verantwoordelijk voor het besluit Doel 1 en 2 langer open te houden - en de directeur van het Fanc, zijn allebei oud-directeur van.... de kerncentrales in Doel.